Algemene voorwaarden

Gegevens:

Bedrijfsnaam: Jisca Fotografie
Email: info@jiscafotografie.nl

Algemeen
1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jisca Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
3. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De aansprakelijkheid van Jisca Fotografie is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
4. Jisca Fotografie behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken, zonder voorafgaande aankondiging, ten alle tijden te wijzigen. Bij het boeken van een fotoreportage staat de afgesproken prijs vast.

Opdracht
1. Jisca Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte betaling van meerkosten.
3. Jisca Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotografe of de fotoreportage onaanvaardbaar maken.
4. Jisca Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij als fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van aanwezigen of genodigden dat er een fotografe aanwezig is.
6. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Dit omdat hiervoor lang voor de geplande datum tijd wordt gereserveerd en andere afspraken of opdrachten die datum niet kunnen worden ingepland.

De foto’s
1. Jisca Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Jisca Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
2. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Mijn doelstelling is om foto’s binnen 3 weken digitaal aan te kunnen bieden, echter deze doelstelling biedt geen garantie en is afhankelijk van verschillende meespelende factoren zoals drukte, hoeveelheid foto’s en overige omstandigheden.
3. Jisca Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotografe slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotografe en kan extra kosten met zich meebrengen.
3. Er worden nooit RAW-foto’s geleverd of aangeboden door Jisca Fotografie, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
4. De nabestellingen worden geleverd na betaling.
5. Het bewerken en bijsnijden van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan.
6. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere personen en (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Jisca Fotografie.

Betaling
1. De opdrachtgever dient contant te betalen bij aanvang van de fotoreportage of dit digitaal uiterlijk 24 uur voor aanvang van de fotoreportage over te maken. Extra foto’s kunnen nadien digitaal worden bijbesteld. De opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat er is betaald.
2. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Jisca Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten voor rekening van de opdrachtgever.
3. Geen enkel gebruik van de foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Jisca Fotografie nog niet heeft voldaan.
4. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de opdrachtgever vooraf te worden vergoed.
5. Eventuele reiskosten van Jisca Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden overeengekomen en voldaan.
6. Bij het boeken van een bruidsreportage dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Indien een reservering door de opdrachtgever wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Jisca Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

Annuleren van de fotoshoot
1. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de fotoreportage om welke reden dan ook, heeft Jisca Fotografie recht op de gehele overeengekomen vergoeding van de fotoreportage.
2. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Jisca Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door of kan door de omstandigheden niet plaats vinden dan betaalt u de kosten die Jisca Fotografie heeft moeten maken.
3. Weersomstandigheden zijn geen geldige reden om de fotoshoot te annuleren, enkel in overleg te wijzigen naar een nieuwe datum.
3. Bij het niet op komen dagen tijdens de fotoreportage wordt er een factuur opgestuurd. Deze dient binnen 5 werkdagen alsnog te worden voldaan.

Cadeaubon of kortingsbon
1. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn alleen geldig voor de ontvanger en éénmalig geldig voor gebruik. Bonnen mogen niet gekopieerd of gedeeld worden. Nadat de datum is verstreken is de bon niet meer geldig.
2. Bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet te combineren met andere aanbiedingen.
3. De bon wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van verlies vindt geen vergoeding plaats. Dit geldt ook voor het perongelijk wissen van email.
4. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van bonnen wordt ontzegd.
5. Bonnen zijn exclusief reiskostenvergoeding.
6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jisca Fotografie uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en kortingsbonnen) die worden verkocht door Jisca Fotografie.

Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Jisca Fotografie te worden medegedeeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Een fotoreportage kan niet als mislukt worden beschouwd door de kleding, make-up, haar of andere uiterlijke kenmerken van alle aanwezigen tijdens de fotoreportage.
3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
4. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.
5. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
6. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Jisca Fotografie.
7. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

Auteursrecht
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Jisca Fotografie.
2. Elk gebruik van de foto’s dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jisca Fotografie. Indien u een foto anders dan voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken; verkopen of overdragen aan derden, publicaties of voor commercieel gebruik of ander niet eerder overeengekomen gebruik neem dan altijd vooraf contact met Jisca Fotografie voor vragen om schriftelijke toestemming.
3. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Jisca Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.
4. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Jisca Fotografie, deze moet u op ieder verzoek van de fotografe kunnen tonen.
5. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
6. Op alle foto’s van Jisca Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie
7. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Jisca Fotografie nog niet voldaan
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Jisca Fotografie” of “Foto: jiscafotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jisca Fotografie. Bij inbreuk komt Jisca Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van €250,- zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jisca Fotografie en de opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Jisca Fotografie.

Jisca Fotografie zal nooit zonder toestemming de foto’s gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio en social media. Bij publicatie online en in een (online) magazine zal er altijd om toestemming worden gevraagd.

Jisca Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@jiscafotografie.nl

© Jiscafotografie

Top